Stork
greece slovenia germany portugal lithuania slovenia finland finland germany estonia germany germany germany
Secure electronic identity
across Europe

Stork

Introduktion

STORK genomför ett antal försöksverksamheter med e-tjänster som går att använda över landsgränserna. Man uppnår detta genom ett arbetssätt som bygger på gemensamma specifikationer, därefter införs de gemensamma e-tjänsterna och avslutningsvis en uppföljning med analys av de synpunkter som lämnats av användare. E-tjänsterna har anpassats till förutsättningarna i de länder som medverkar. En för hela projektet gemensam utvärdering kommer att ligga till grund för den slutliga analysen.

Målen för dessa försöksverksamheter kan sammanfattas på följande sätt:

  • Införande av e-tjänster som fungerar over gränserna och som kan användas av medborgarna.
  • De e-tjänster som görs tillgängliga mellan de medverkande länderna för användning från annat land bygger i allt väsentligt på e-tjänster som redan används nationellt.
  • Användande av e-tjänster som länkats till en öppen och gemensam plattform för gränsöverskridande ID-tjänster som överenskommits mellan de länder som medverkar. Under den tid som försöksverksamheten pågår görs en löpande översyn av dessa specifikationer för att stegvis vidareutveckla tekniken utifrån olika länders och användare behov.