Stork
finland estonia uk uk sweden germany uk

Pilotti 5

Osoitteenmuutos - auttaa ihmisiä EU-alueella muuttamisessa

Learn More About Stork
Stork

Kuvaus

Vapaan liikkuvuuden salliminen EU:n alueella on lisännyt ihmisten muuttoa. Osoitteenmuutoksen tekeminen ja sen välittäminen kaikille oleellisille tahoille on kuitenkin yhä byrokraattinen ja aikaa vievä toimenpide. Sen lisäksi, että se tuo kynnyksen muuttamiselle, usein seurauksena on myös epäyhtenevä osoitetieto jäsenmaiden kesken, erityisesti jos kansalainen on tahtoen tai tahtomattaan jättänyt ilmoittamatta asiasta kaikille tahoille. Tässä pilotissa hyödynnetään yleistyvän sähköisen identiteetin (eID) käyttöä osoitteenmuutospalvelun testaamisessa ja yhteentoimivuuden saavuttamisessa EU-alueella.

Osoitteenmuutos

Pilotin tarkoitus on kehittää yhteentoimivuuden puitteet osoitteenmuutospalvelulle, joka antaa mahdollisuuden toisessa EU-maassa olevalle kansalaiselle ilmoittaa, omaa kansallisesti myönnettyä sähköistä identiteettiään käyttäen, uuden osoitteen tiedot kaikille oleellisille tahoille. Tämän tulee toimia siten, että jäsenmaiden ei tarvitse muuttaa omia olemassa olevia hallinnollisia käytäntöjään. Tämä saavutetaan käyttämällä STORK:ssa määriteltyä yhteentoimivuuskerrosta, jonka avulla tunnistetaan ja todennetaan oikeaksi kansalaisen eID, sekä osoittamalla tämä toimivuus kahden käyttötapausmallin avulla.

Käyttötapaukset

Osoitteen haku: Tässä käyttötapauksessa kansalainen hakee oman osoiteilmoituksensa (PDF-muodossa) etsiytymällä sen hetkisen oleskelumaansa osoitteenmuutospalveluun, kirjautumalla kotimaansa eID-tunnisteella ja antamalla oleskelumaan ID-tunnisteensa. Tunnistautumisen jälkeen osoiteilmoitus luodaan, allekirjoitetaan ja toimitetaan kansalaisen saataville.

Osoitteen päivitys: Tässä käyttötapauksessa kansalainen tunnistautuu vastaavalla tavalla kuin yllä olevassa tapauksessa. Sen jälkeen hän voi siirtää päivitetyn osoiteilmoituksen palveluun ja valita ne tahot, joilla haluaa muutoksesta ilmoitettavan. Tämän jälkeen osoitteenmuutoksen oikeellisuus tarkistetaan ja prosessoidaan, ja lopulta kansalaiselle ilmoitetaan lopputuloksesta.

Pilotin tavoitteet

Pilotti auttaa osoittamaan, että ne periaatteet jotka johtivat STORK:n kehittämiseen, ovat päteviä ja että on mahdollista käyttää eID-tunnisteita ja tunnistautumista osoitteenmuutoksen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ilman, että jäsenmaiden olemassa olevia hallinnollisia käytäntöjä tarvitsee muuttaa. Tämän saavuttamiseksi on tunnistettu seuraavia täydentäviä tavoitteita:

  • Luodaan yhteiset määritykset yleiseurooppalaisen osoitteenmuutospalvelun toteuttamiseksi
  • Saavutetaan osoitteenmuutospalvelun yhteentoimivuus ilman, että jäsenmaiden olemassa olevia hallinnollisia käytäntöjä tarvitsee muuttaa
  • Tunnistetaan mahdolliset ongelmat ja sudenkuopat, jotka voisivat estää tämän kaltaisen mallin laajamittaisen käyttöönoton
  • Tuotetaan kullekin jäsenmaalle lainsäädännön rajoitteista riippumaton toimiva tekninen ratkaisu
  • Kehitetään pilottipalvelu, jonka avulla kansalainen voi vaihtaa virallisen osoitteensa mihin tahansa osallistuvaan jäsenmaahan käyttäen STORK:n yhteentoimivuuskerrosta