Stork
uk uk germany

Pilot 5

Change of Address – Gör det enklare
för dem som flyttar mellan EU-länder

Learn More About Stork
Stork

Beskrivning

Genom att EU har öppnat de inre gränserna har det blivit vanliga att man flyttar till ett annat land. Men det är fortfarande kvar en del besvärlig och tidsödande byråkrati, som att meddela sin nya bostadsadress till de organisationer som berörs. Det är inte bara fråga om att ta sig besväret att göra det, det är inte ovanligt att olika adressuppgifter finns registrerade i de olika länderna. Det kan bero på att medborgaren, med eller utan avsikt, missat att informera dem.

Nu när vi har möjlighet att dra nytta av att e-legitimationer blir allt vanligare inom EU, ska vi i den här försöksverksamheten bredda användningen av de olika ländernas befintliga folkbokförings- eller adressregister.

E-tjänster

Avsikten med den här försöksverksamheten är att utveckla en e-tjänst som ger medborgare som flyttar till Sverige (som använder sin utländska e-legitimation) ett enkelt sätt att informera alla dem som behöver få en säker uppgift om den nya adressen. Vi har byggt tillämpningen på rutiner som redan finns i de olika länderna. För att åstadkomma detta har vi även använt den plattform som STORK utvecklat för att göra säker identifiering med hjälp av en e-legitimation från ett land möjlig att överföra till de andra länderna, på ett betryggande sätt. I den här e-tjänsten finns två olika rutiner.

Use Cases

Hämta en adressuppgift (Address Declaration): I det här fallet får personen möjlighet att ladda ner ett bevis (som en PDF-fil) som anger den adress som finns i folkbokföringen. Den tjänsten kan man använda med hjälp av en e-legitimation från landet man flyttar från, kompletterat med att man fyller i det personnummer man fått från det land som man flyttar till. Så snart legitimationen kontrollerats skapas en Address Declaration som skrivs under elektroniskt av adress- eller folkbokföringsmyndigheten. Den kan nu laddas ner till den egna datorn.

Informera om den nya adressen: Nu får personen välja det land som adressen ska sändas till. Återigen används e-legitimationen för att på ett betryggande sätt visa vem man är. När det är gjort visas ett eller flera förslag till mottagare av den nya adressen. Nu kan den Address Declaration som hämtats ner överföras till mottagaren som bekräftar att uppgifterna kommit fram och sedan svarar för den fortsatta handläggningen.

Målen med försöksverksamheten

Försöksverksamheten kommer att visa om de principer som legat till grund för utvecklingen av STORK är praktiskt användbara. Så att det är möjligt att använda e-legitimationer av olika slag över gränserna och att göra det för att hämta och vidaresända en kvalitetssäkrad uppgift om adressen med hjälp av de e-tjänster som redan används. För att uppnå detta har ett antal delmål satts upp:

  • Utveckla gemensamma specifikationer för att införa en pan-europeisk e-tjänst för att underlätta flyttanmälan,
  • Åstadkomma en allmän tjänst för flyttanmälan utan att i högre grad förändra de verksamhetsprocesser som tillämpas i länderna.
  • Identifiera möjliga hinder och svårigheter som kan försvåra en storskalig användning av dessa e-tjänster.
  • Skapa en fungerande teknisk lösning som är oberoende av de rättsliga begränsningar som gäller i respektive land.
  • Utveckla en försöksverksamhet med tjänster som gör det möjligt för de som flyttar att utföra de krav som tillämpas i landet med avseende på flyttanmälan, genom att använda STORK:s infrastruktur.